Україно-польське співробітництво як елемент системи безпеки у Європі.

Автор(и)

  • Олеся Хаєцька

Ключові слова:

Україно-польське співробітництво, система безпеки, україно-російський конфлікт, стратегічне партнерство

Анотація

У статті представлений історичний екскурс для кращого розуміння характеру відносин Польща–Росія–Україна. Російсько-український конфлікт висвітлено як загрозу системі європейської безпеки. В цьому контексті україно-польське співробітництво розглянуто як захисний елемент європейської колективної безпеки. У процесі дослідження були використані такі методи та підходи: системний підхід, який надав можливість розглянути явище, що вивчається як цілісний елемент; а також методи індукції та дедукції, проблемно-історичний метод та метод порівняння, за допомогою якого проаналізовані російсько-польські та україно-польські відносини.

Посилання

Бабак О. І. Політика Польщі щодо України (кінець 1980-х – 1990-і роки): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.02; Ін-т укр. археогр. та джерелознав. ім. М. С. Грушевського НАНУ. Київ, 2002.

Васильєв Д., Чекаленко Л. Українсько-польські відносини наприкінці XX століття. Нова політика. 1998. No 4. С. 13–17.

Герасимчук Т. Україна–Польща: стратегічне партнерство. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. Тернопіль: ТДПУ, 2002. Вип. 5. С. 168–174.

Горун Д. О. Українсько-польські відносини (1991–1997). Рукопис.

Деревянко І. Українсько-польські взаємовідносини у 1918 р. Пам’ять століть. 2002. № 2. С. 68–72.

Ігнатова О. Образ сучасної України в польському тижневику «Політика». Вісник Львівського університету. Серія журналістика. 2004. Вип. 25. С. 499–504.

Історія газового конфлікту: Роки незалежності 2009. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2009/01/15/177711/

Николайчук И. А. О сущности гибридной войны в контексте современной военнополитической ситуации. Проблемы национальной стратеги. 2016. № 3(36). С. 85–104.

Центр разумкова. URL: http://razumkov.org.ua/

Ясь О. В. Царство Польське. Енциклопедія історії України: у 10-ти т. Т. 10: Т–Я / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. Київ: Вво «Наукова думка», 2013. 688 с. URL: http://www.history.org.ua/ ?termin=Tsarstvo_Polske (дата звернення: 07.04.2020).

Ofi cjalnie został rozformowany 30 września 2010 r polukrbat/

Udział w następujących misjach: Misja Sił Implementacyjnych NATO w Bośni i Hercegowinie (IFOR)grudzień 1995–grudzień 1996 r.; Misja Sił Stabilizacyjnych NATO w Bośni i Hercegowinie (SFOR) grudzień 1996–grudzień 1999 r.; Misja Międzynarodowych Sił Wsparcia Pokoju w Kosowie (KFOR) wrzesień 1999 r. –do dziś.

Zięba R. Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po zimnej wojnie, Warszawa, 2010. S. 210–211.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Круглий стіл. Україна та Польща: історичний досвід сусідства та реалії сьогодення